Disclaimer

Werkingssfeer. Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van iedere website (hierna ‘website’) van Stichting NHL, statutair gevestigd te Leeuwarden, Nederland, (hierna ‘NHL’) en op de verstrekking van informatie op of door middel van de website.

Aanvaarding. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze disclaimer kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Aard informatie. De informatie op deze website is van algemene informatieve aard en onder meer bestemd voor oriëntatie op een opleiding of cursus. Aan de informatie kunt u daarom geen rechten ontlenen. Bij inschrijving voor een opleiding of cursus ontvangt u informatie over de exacte voorwaarden en uw rechten en plichten.

De NHL spant zich in om als redelijk zorgvuldig dienstverlener de website te beheren, maar staat er niet voor in dat de op of door middel van de website verstrekte informatie juist, volledig en actueel is. Evenmin staat de NHL er voor in dat het gebruik ervan leidt tot juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

De website bevat hyperlinks naar websites van derden waarover de NHL geen zeggenschap heeft. De NHL staat er niet voor in dat de informatie op deze websites juist, volledig en actueel is. De hyperlinks naar websites van derden impliceren op geen enkele wijze de goedkeuring door de NHL van de inhoud van deze websites of enige relatie of verwantschap met degenen die deze websites exploiteren, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene voorwaarden. De NHL hanteert voor haar dienstverlening algemene voorwaarden. Op de opleidingen die de NHL aanbiedt en verzorgt, zijn de inschrijfvoorwaarden van toepassing. Op de cursussen die de NHL aanbiedt en verzorgt, zijn de algemene voorwaarden cursussen van toepassing. Op de kennisdiensten die de NHL aanbiedt en uitvoert, zijn de algemene voorwaarden kennisdiensten van toepassing. Voor inkoop hanteert de NHL de rijksinkoopvoorwaarden. Klik hier voor de algemene voorwaarden van de NHL.

Aansprakelijkheid. De NHL is niet aansprakelijk op welke rechtsgrond dan ook voor schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door of voortvloeit uit:

• het gebruik, de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de daarop of daardoor verstrekte informatie;
• het gebruik, de wijziging of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks naar websites van derden en de daarop of daardoor verstrekte informatie.

Intellectuele eigendom. De auteursrechten op de website en de daarop opgenomen informatie berusten bij de NHL, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is toegestaan de informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de informatie voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie.

Privacy Statement. Naast deze Disclaimer is een Privacy Statement van toepassing op de websites. Bekijk het Privacy Statement

Wijzigingen en buitengebruikstelling. De NHL kan te allen tijde de website, de daarop of daardoor verstrekte informatie en de daarop aangebrachte hyperlinks wijzigen of buitengebruikstellen zonder mededeling aan de gebruikers en zonder overige verplichtingen jegens de gebruikers.

Klachten. Indien u klachten heeft over de website, kunt u contact opnemen met Contentbeheer: contentbeheer@nhl.nl

Disclaimer and general terms and conditions

Scope of application. This disclaimer applies to the use of any website (hereinafter ‘website’) of Stichting NHL, with its registered office in Leeuwarden, the Netherlands, (hereinafter ‘NHL’) and the provision of information on or via such websites.

Acceptance. By using this website you are deemed to be aware of this disclaimer and to have accepted its terms and conditions.

Nature of the information. The information on this website is of a general informative nature and is intended to provide, among others, some background to a programme or course. No rights may therefore be derived from this information. Upon enrolling for a programme or course you will receive information regarding the precise conditions, as well as your rights and obligations.

The NHL will do its best in managing these websites; however, it does not guarantee that the information provided on or via the website is accurate, complete and/or up-to-date. Neither does the NHL guarantee that the use of this information will lead to correct results or that the information is suitable for specific purposes.

The website includes hyperlinks to third-party websites over which the NHL has no control. The NHL does not guarantee that the information provided on these websites is accurate, complete and/or up-to-date. The hyperlinks to third-party websites in no way imply that the NHL approves the contents of these websites, nor that there is any relationship or connection with the parties operating such websites, unless expressly specified otherwise.

General conditions. The NHL general terms and conditions apply to its services. To the programmes offered by the NHL the enrolment conditions apply. To the courses offered by the NHL the general terms and conditions for courses apply. To the knowledge services provided by the NHL the general terms and conditions of the knowledge services apply. To purchasing the NHL applies the General Conditions for Government Purchasing. Please click here for the general terms and conditions of the NHL.

Liability. The NHL does not accept any liability for any damage whatsoever that is directly or indirectly the result of:

• the use of, change to, or non-availability of the website and the information provided on or via the website;
• the use of, change to, or non-availability of the hyperlinks to third-party websites and the information provided on or via such websites.

Intellectual property. The NHL owns the copyright to the website and the information contained thereon, unless expressly specified otherwise. It is permitted to use, download or print this information for personal use. It is expressly forbidden to use this information for any other purpose, particularly for commercial use.

Changes and taking out of service. The NHL may make changes to the website, to the information provided on or via the website, and to the hyperlinks added thereto, as well as take it out of service, at any time without a prior notification and without any other obligations to the users.

Complaints. In the event of any complaints regarding the website, please contact the content management department: contentbeheer@nhl.nl.