Bepalen van de herregistratiewaarde van ontwikkeling achteraf

Bij het bepalen van de herregistratiewaarde van ontwikkeling achteraf laat de schoolleider door leerervaringen uit de eigen praktijk zien dat hij een substantiële ontwikkeling heeft doorgemaakt op de gekozen professionaliseringsthema’s. Omdat schoolleiders deze manier van leren ook als waardevol ervaren heeft dit een belangrijke plek binnen de herregistratiewaardering in het Schoolleidersregister PO.

Het Schoolleidersregister PO verstaat onder de herregistratiewaarde van ontwikkeling achteraf álle vormen van leren waarvan de schoolleider zelf vindt dat deze bijdragen aan zijn of haar ontwikkeling als schoolleider. Dit kan bijvoorbeeld intervisie zijn met collega schoolleiders, het lezen van een boek, het volgen van een korte cursus, het bezoeken van een congres, het invoeren van een nieuwe methode op school, etc. Het gaat om alle zaken die bijdragen aan de professionele ontwikkeling, misschien zelfs zonder dat de schoolleider het zich realiseert.

Werkwijze ten aanzien van het bepalen van de herregistratiewaarde van ontwikkeling achteraf

Het bepalen van de herregistratiewaarde van ontwikkeling achteraf vindt onder andere plaats door middel van het schrijven van een reflectieverslag/een essay en een criteriumgericht interview in relatie tot de herregistratiewaarde die aan de ontwikkeling van schoolleiders wordt toegekend waarbij de Table of Learning van Shulman als uitgangspunt dient.

Niveau 4

Kritische reflectie is de kern van niveau 4. Dit betekent dat de schoolleider verwoordt op welk gedachtengoed zijn beroepspraktijk gebaseerd is en waar dit uit blijkt. Hij neemt een en ander kritisch onder loep. Hij stelt vragen en kanttekeningen bij zijn praktijk en het gedachtengoed waar dit op gebaseerd. Hij verwoordt welke ontwikkeling hij heeft doorgemaakt en wat deze ontwikkeling gaat betekenen voor zijn praktijk. Hij laat zien dat hij een plan heeft voor verandering van zijn eigen gedrag, wat er moet veranderen in de praktijk en hoe dat straks zichtbaar moet gaan worden in zijn beroepspraktijk

Niveau 5

Beoordeling van herontwerp is de kern van niveau 5. Na kritische reflectie als beschreven bij niveau 4 toont de schoolleider aan dat hij veranderingen in de praktijk heeft doorgevoerd en dat er sprake is van verandering van zijn eigen gedrag. Opnieuw vindt kritische reflectie plaats. De kloof tussen “zeggen” en “doen” is aantoonbaar en substantieel verkleind. De schoolleider verwoordt wat nog niet is gelukt en analyseert wat de achtergrond hiervan is. Dit alles gaat vergezeld van een overtuigende argumentatie. In deze fase kijkt de schoolleider verder dan de eigen praktijk en het eigen gedrag. Er is niet alleen sprake van beargumenteerd evalueren en beoordelen van het eigen gedrag maar ook wordt zichtbaar dat hij ook de praktijk en het professioneel gedrag van andere schoolleiders kan evalueren en beoordelen.

Niveau 6

Het beroep van schoolleider maakt deel uit van de identiteit is de kern van niveau 6. De schoolleider toont een groot commitment met de professie die uitstijgt boven die van de schoolleider van een school of onderwijsinstelling. Hij is schoolleider in de samenleving. De schoolleider maakt deel uit van de professionele community en draagt hier actief aan bij. Hiermee helpt hij andere schoolleiders zich te ontwikkelen. De Schoolleider toont een diep inzicht in de leiderschapsprakijken van het beroep van schoolleider. Hij laat zien de relevante mindshifts van medewerker naar leidinggevende te hebben doorgemaakt. Hij verwoordt door welk gedachtengoed zijn praktijk is beïnvloed. Hij kan uitleggen hoe dit in de loop van de tijd is geëvolueerd en kan de relatie tussen zijn ontwikkeling en de ontwikkeling van zijn praktijk duiden. Hij kan verwoorden wat de unieke kleur is die hij aan de leiderschapspraktijken van de schoolleider geeft. Hij toont het zelfinzicht dat hij een lerende professional is en benoemt zijn ontwikkelpunten.

De Professionaliseringsthema’s die de Schoolleidersopleiding NHL Stenden Hogeschool kan waarderen voor herregistratie:

  1. Persoonlijk leiderschap
  2. Visiegestuurd onderwijs
  3. Onderwijsinrichting en schoolorganisatie
  4. Human resource / Management in het onderwijs
  5. Bedrijfsvoering
  6. Professionele leergemeenschappen
  7. Aandacht voor professionele ontwikkeling van leerkrachten
  8. Leerbehoeften van individuele leerlingen
  9. Samenwerken aan passend onderwijs
  10. Verandermanagement

Zie ook (link) Schoolleidersregister PO 

Kosten

Beoordeling portfolio, waarderingsgesprek en rapportage: € 950,00.

Locatie

In overleg.

Meer informatie

Roy Meulman
roy.meulman@nhlstenden.com
T 06 120 83 447

Locatie

In overleg