Ervaring schoolleidersopleiding NHL Stenden Hogeschool

De trainers van de schoolleidersopleiding NHL Stenden Hogeschool hebben veel ervaring in het onderwijs, bijvoorbeeld als (interim-)schoolleider in het basisonderwijs, maar ook als directeur van de PABO. Door onze achtergrond denken we een beeld te hebben wat het vak van schoolleider inhoudt en welke competenties hiervoor nodig zijn.

Het werken met de doelgroep is uitermate inspirerend. In de meeste gevallen komen wij schoolleiders tegen die zich blijvend willen ontwikkelen. Wij geloven, in de huidige tijd, sterk in lerende organisaties (Wierdsma & Swieringa, 2011), waarbij de schoolleider in zijn organisatie een centrale rol speelt in een ‘Leven Lang Leren’. In een lerende organisatie wordt transformatief leren verwacht oftewel zoals Scharmer (2009) dit in zijn U-theorie Presencing noemt (bewustwording van oude patronen en open staan voor de toekomst). Het is vooral interessant om te ontdekken of schoolleiders tot transformatief leren kunnen komen, uiteraard in het belang van de leerlingen en de schoolorganisatie.

Informeel leren

Bij informeel leren laat de schoolleider door leerervaringen uit de eigen praktijk zien dat hij een substantiële ontwikkeling heeft doorgemaakt op de gekozen professionaliseringsthema’s of deelthema’s. Omdat schoolleiders deze manier van leren als waardevol ervaren, heeft het informeel leren een belangrijke plek binnen de herregistratie in het Schoolleidersregister PO.

Onder de definitie die het Schoolleidersregister PO voor informeel leren hanteert, vallen álle vormen van leren waarvan de schoolleider zelf vindt dat deze bijdragen aan zijn of haar ontwikkeling als schoolleider. Dit kan bijvoorbeeld intervisie zijn met collega schoolleiders, het lezen van een boek, het volgen van een korte cursus, het bezoeken van een congres, het invoeren van een nieuwe methode op school, etc. Het gaat om alle zaken die bijdragen aan de professionele ontwikkeling, misschien zelfs zonder dat de schoolleider het zich realiseert.

Informeel leren vindt veelal spontaan plaats (Laat, 2006), lijkt ongeorganiseerd en impliciet. In organisaties ligt als gevolg hiervan nog steeds veelal de nadruk op formeel opleiden en krijgen leeractiviteiten stelselmatig weinig erkenning. Onderzoek laat echter overtuigend bewijs zien dat informeel leren zeer waardevol is voor de professionele ontwikkeling. Bij hoogopgeleide professionals blijkt dat zo’n 60 tot 80 procent van datgene wat men in ontwikkeling opdoet, informeel is verworven. Het gaat hierbij niet alleen om het leren van kennis, maar ook om het vermogen om als professional voortdurend aan te passen aan de veranderingen die zich in het werk voordoen. Informeel leren is daarmee nadrukkelijk verbonden met een ‘Leven Lang Leren’. Uit onderzoek blijkt dat informeel leren een drijvende kracht is achter organisatieontwikkeling. De cijfers geven aan dat het informele leren voor 60 tot 80 procent verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van professionals.

Werkwijze ten aanzien van beoordeling van de professionaliseringsthema’s

De beoordeling van de professionaliseringsthema’s vindt onder andere plaats door middel van het schrijven van een reflectieverslag/een essay en een criteriumgericht interview in relatie tot de valideringsvragen van het Schoolleidersregister PO, waarbij de fasen van een onderzoekende houding minimaal aanwezig zijn. Dus oriënteren op de onderzoeksvraag, verkennen in zowel theorie als praktijk, uitproberen en bijstellen, met andere woorden het toepassen van de Demingcirkel. In zowel het reflectieverslag/het essay en het criteriumgericht interview wordt de student beoordeeld op welke ontwikkelingen hij/zij in gang heeft gezet (en het waarom), wat de belangrijkste leerervaringen zijn geweest (ook vanuit meerdere perspectieven) en welke onderbouwde vervolgstappen (met literatuur en/of theorie) worden genomen. De schoolleider maakt hierbij tevens de koppeling met de basiscompetenties van het Schoolleidersregister PO.

Professionaliseringsthema’s

1. Persoonlijk leiderschap
2. Regie en Strategie
- 2.1 Bedrijfsvoering
- 2.2 HR-beleid
- 2.3 Inrichting van het onderwijs
- 2.4 Organisatie van de school
3. Kennis en kwaliteitsontwikkeling
- 3.2 Professionele leergemeenschap
5. Omgaan met verschillen
- 5.1 Als team
- 5.2 En samenwerking
- 5.4 Vertaald naar de schoolorganisatie
6. Leidinggeven aan verandering

Kosten

Beoordeling portfolio en valideringsgesprek per professionaliseringsthema: € 950,00.

Locatie

In overleg.

Meer informatie

Roy Meulman
roy.meulman@nhlstenden.com
T 06 120 83 447

Locatie

In overleg