Kursus Foech Frysk foar it basisûnderwiis

De kursus Foech Frysk foar it basisûnderwiis bestiet út tolve byienkomsten fan twa oeren en liedt op ta it Foech Frysk. It Foech Frysk is it offisjele diploma om Frysk jaan te kinnen yn it basisûnderwiis.

Studieduur

12 byienkomsten

Contacttijd

24 oeren

Locatie

Leeuwarden