Kursus Frysk skriuwen op jo eigen nivo foar it fuortset ûnderwiis

Hast it twaddegraads foech Frysk, mar dat hast al in skoft lyn helle en do wolst dyn kennis en feardichheden ophelje. Of: do hast in foech fan dosint Frysk, dyn Frysk skriuwen is op nivo en do wolst dyn kennis ferbreedzje en ferdjipje. Of: do hast noch gjin foech Frysk, joust wol les en wolst dyn taalfeardichheid ferbetterje. (Hast) alles kinst leare troch oan te skowen by taalfeardichheidsmodules fan de learareopliedingen Frysk bachelor en fakmaster. Wy biede kursussen op ferskate nivo’s foar begjinners en trochsetters en foar masters yn de Fryske taal. Wa’t wol, kin oanskowe by de twaddegraads of earstegraads learare-oplieding Frysk.

Studieduur

8 lessen

Locatie

Leeuwarden