Lesson Study: focus op leren

Lesson Study is een van oorsprong Japanse professionaliseringsbenadering die zich sinds 2000 verbreidt over de hele wereld en de laatste jaren ook in Nederland. In een Lesson Study doorlopen docenten in teamverband een cyclus met verschillende stappen om het leren van leerlingen te verbeteren. Docenten analyseren daarbij kritisch en systematisch de leerprestaties van leerlingen en verbeteren zo hun (vak)didactisch en/of pedagogisch handelen.

  • Lesson Study: focus op het leren
  • Voertuig voor professionele ontwikkeling van teams, docenten en onderwijs
  • Voor alle niveaus, vakken en onderwijssituaties (po, vo en mbo)

De kracht zit in het samen met collega’s vormgeven van onderwijs en dit onderwijs vervolgens uitvoeren waarbij collega’s live meekijken met de focus op het leren van de leerling/student. Het samen bestuderen van gezamenlijk ontwikkeld onderwijs, specifiek gericht op wat dit onderwijs doet met de leerlingen/studenten, geeft waardevolle inzichten in het leren van individuele leerlingen binnen je doelgroep.

ECNO ondersteunt de implementatie van Lesson Study in scholen en werkt hierin samen met de Universitaire Lerarenopleiding van de RUG. We maken hierbij o.a. gebruik van de methodiek beschreven in ‘Lesson study, een praktische gids voor het onderwijs’ (2016) van Siebrich de Vries e.a. Lesson Study kan worden ingezet voor alle niveaus, vakken en onderwijssituaties (po, vo en mbo). Het is onze bedoeling dat docenten en teams uiteindelijk zelf eigenaar worden van de aanpak en deze duurzaam inzetten voor de professionele ontwikkeling van zichzelf en hun onderwijs.

Hoe gaat LS in zijn werk?

Bij Lesson Study gaat een groepje docenten (LS-team) uit van een vraag die op dat moment voor hen relevant is, bijvoorbeeld een vraag rondom activerende werkvormen, differentiatie of samenwerken. Dit in relatie met een leerprobleem van leerlingen binnen een bepaald vak(gebied). Ter oriëntatie op dit vraagstuk worden eerst allerlei bronnen geraadpleegd zoals leerlingresultaten, doelen, bestaande curricula, leerstandaarden, methoden, onderzoek op het vakgebied, etc. Het LS-team bereid vervolgens samen minutieus een bepaalde les/onderwijsactiviteit voor, met keuzes die op pedagogische en didactische argumenten zijn gebaseerd. Daarbij doen ze voorspellingen over het (leer)gedrag van bepaalde voorbeeldleerlingen. De les/het onderwijs wordt uitgevoerd door een van de docenten en de anderen docenten observeren de les/het onderwijs. De observatoren richten zich op het gedrag van de (voorbeeld) leerlingen. Na afloop worden de geobserveerde leerlingen geïnterviewd en de verzamelde gegevens door de docenten bestudeerd. Vervolgens wordt op basis een gezamenlijke bespreking een volgende verbeterde versie van de onderwijsactiviteit voorbereid. Deze versie wordt nogmaals uitgevoerd en bestudeerd (tweede cyclus), mogelijk gevolgd door een derde cyclus. Ten slotte wordt vastgesteld wat geleerd is door leerlingen en docenten, en worden de opbrengsten met collega’s of soms zelfs ouders (binnen of buiten de school) gedeeld.

De professionele ontwikkeling van teams en docenten ontstaat hierbij nu eens niet door te letten op (uitsluitend) het gedrag van de docent maar juist door te letten op wat maakt dat een leerling daadwerkelijk leert! Hoe leren leerlingen eigenlijk? Wat betekent dat voor instructies, werkvormen, gebruikt materiaal? Wat hebben ze geleerd in dit specifieke stukje onderwijs?

Studieduur

2-3 maanden

Contacttijd

5 dagdelen

Locatie

In overleg