Programma opleiding Coördinator taal in het basisonderwijs (versie Fryslân)

Het aantal taken in de school neemt toe. Als gevolg daarvan wordt er steeds meer aandacht besteed aan een juiste taakverdeling binnen het team, een ontwikkeling die past binnen het integraal personeelsbeleid (ipb). In dat kader zijn de post-hbo-opleidingen voor voortrekkers en begeleiders ontstaan. De opleiding Coördinator taal in het basisonderwijs is daar één van.

Opzet

De opleiding richt zich op de ontwikkeling van de taalcoördinator op een drietal terreinen:  goed taalonderwijs, taalbeleid en inhoudelijk leiderschap.

Goed taalonderwijs

Deelnemers aan de opleiding zullen hun kennis en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van de vier taaldomeinen: mondelinge taal, lezen, schrijven en woordenschat. Hierbij is niet alleen aandacht voor de taaldomeinen als afzonderlijke deelvaardigheden, maar vooral voor de onderlinge samenhang van die domeinen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat leesbegrip enorm kan worden gestimuleerd door gezamenlijk over teksten te praten en kan mondeling taalgebruik niet los worden gezien van het leren in de zaakvakken.

Taalbeleid

De opleiding is er primair op gericht dat de taalcoördinator voor zijn of haar school taalbeleid gaat schrijven. In de geheel nieuwe opzet van de opleiding betekent dit dat er tijdens de eerste bijeenkomsten aandacht is voor het schrijven van een globaal meerjarenplan. Vervolgens wordt in het vervolg van de opleiding steeds concreet beleid geformuleerd voor de verschillende taaldomeinen (mondelinge taal, lezen, schrijven en woordenschat). De opleiding biedt formats die de taalcoördinator in staat stellen om in de brede zin van het woord opbrengstgericht te werken.

Inhoudelijk leiderschap

Taalbeleid formuleren heeft alleen een functie wanneer de collega’s zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van het taalbeleid en het vervolgens ook daadwerkelijk willen uitvoeren in de klas. Het communiceren met en het coachen van collega’s is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Meartalich ûnderwiis

Uiteraard worden al deze onderwerpen besproken vanuit de meertalige context. We werken samen met deskundigen van Cedin en AFÛK, waardoor we in staat zijn om expliciet aandacht te schenken aan alle aspecten van meertaligheid in het onderwijs en de integratie van die meertaligheid in het taalbeleid.

Netwerk van taalcoördinatoren in Fryslân

Als je de opleiding volgt, word je lid van het Netwerk van taalcoördinatoren in Fryslân (www.taalcoordinator.nl).​ Dat betekent dat je gebruik kunt maken van de faciliteiten van het netwerk, zoals:

  • Specifieke begeleiding bij het formuleren van taalbeleid
  • Het volgen van masterclasses
  • Eventueel participeren in onderzoeksprojecten van het NHL-lectoraat Taalgebruik & Leren
  • Adviseurs van Cedin kunnen de school begeleiden bij alle vragen op het gebied van de meertaligheid

Dankzij de samenwerking tussen de provincie Fryslân en de NHL Stenden Hogeschool (ECNO) is de opleiding tot taalcoördinator een duurzame investering, zodat het taalbeleid ook echt kan worden geïmplementeerd in de school. Na de opleiding krijgen taalcoördinatoren blijvend ondersteuning in de (regionale) expertisenetwerken en via de website. Daar worden praktijkvragen besproken, nieuwe trends en thema’s geïntroduceerd en is er altijd aandacht voor het actualiseren van het taalbeleid.

De opleiding bestaat in totaal uit vijftien bijeenkomsten verspreid over twee jaar. 

De studiebelasting voor de deelnemer bedraagt 300 sbu.

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO). Bij succesvol afsluiten van de opleiding ontvang je een officieel erkend diploma van de SPHBO. Tevens wordt je inschreven in het landelijk Abituriëntenregister.

De opleiding is gevalideerd door de registercommissie en stond tot 1 augustus 2017 met registratienummer IcZvE2Iufq en 240 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.