Procedure Zij-instroom in Beroep traject (ZiB) in het primair onderwijs

Intakegesprek met de coördinator zij-instroom

Voldoe je aan de eerste drie voorwaarden en heb je een school in het basisonderwijs gevonden waar je als zij-instromer kunt werken? Dan volgt een intakegesprek met de coördinator zij-instroom waarin je een advies krijgt ten aanzien van de haalbaarheid van het tweejarige traject Zij-instroom in Beroep. Wordt tijdens de intake ingeschat dat je binnen twee jaar de bevoegdheid voor een leerkracht basisonderwijs kunt halen, dan kun jij met de basisschool waar je gaat werken het geschiktheidsonderzoek aanvragen bij het assessmentcentrum van NHL Stenden Hogeschool. Na de intake kan ook blijken dat een verkorte of deeltijdopleiding een passender traject voor je is.

Geschiktheidsonderzoek via Assessmentcentrum

Je maakt voorafgaand aan het geschiktheidsonderzoek een rekentoets, de WisCAT. Deze toets dien je met voldoende resultaat af te sluiten wil je deel kunnen nemen aan het geschiktheidsonderzoek. Meer informatie hierover vind je op de aanmeldpagina. Of je definitief tot het Zij-instroom in Beroep (ZiB) traject wordt toegelaten, bekijken we tijdens het geschiktheidsonderzoek. Het geschiktheidsonderzoek bestaat uit het maken van een portfolio, een praktijkopdracht en een criteriumgericht interview. Na het onderzoek moet blijken:

  • of je voldoende bekwaam bent om direct voor de klas te staan;
  • of je daarnaast binnen twee jaar de bevoegdheid leerkracht basisonderwijs kunt halen;
  • welke aanvullende scholing en begeleiding je nodig hebt.

Je ontvangt een geschiktheidsverklaring als is gebleken dat je geschikt bent voor het Zij-instroom in Beroep traject. Hiermee kun je jouw scholingstraject in gang gaan zetten.

Scholingstraject bij de Pabo

Wanneer je geschikt bent om direct les te geven en binnen twee jaar je bevoegdheid kunt halen, volg je een passend scholingstraject. Je staat een aantal uur per week voor de klas en volgt daarnaast een opleiding aan de Pabo. Het scholingstraject duurt maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van de geschiktheidsverklaring. Je wordt begeleid door de school en de Pabo.

Bekwaamheidsonderzoek

Binnen twee jaar leg je een bekwaamheidsonderzoek af. Als je slaagt, krijg je een getuigschrift dat dezelfde bevoegdheid geeft als het bachelor diploma.

Voor scholen die zij-instromers aannemen is een speciale zij-instroomsubsidie beschikbaar voor de kosten voor studie, verlof en begeleiding. Je moet wel binnen twee jaar je bevoegdheid halen. Meer informatie over de regeling subsidie zij-instroom is te vinden op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) via www.duo.nl.

Zij-instromers die al een onderwijsbevoegdheid hebben, komen ook in aanmerking voor deze subsidie. Hierbij maakt het niet uit welke onderwijsbevoegdheid je hebt.