Programma Intern begeleider

De opleiding richt zich op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs en de daarmee verbonden competenties van de intern begeleider, zoals deze zijn opgesteld door de vakgroep LBBO.

Andragogisch competent
De IB’er begeleidt leerkrachten bij het afstemmen van hun pedagogisch en didactisch handelen op de behoeften en mogelijkheden van de leerlingen in de groep en het adequaat omgaan met diversiteit (verschillende culturele, sociaaleconomische, etnische en taalachtergronden) van leerlingen. Richting de directeur vervult de IB’er de rol van adviseur.
De IB’er houdt rekening met diversiteit tussen teamleden, zet effectieve communicatiestijlen in en bevordert de teamontwikkeling.

Methodologisch competent
De IB’er kent methoden en technieken voor onderzoek naar leerprestaties en ontwikkeling van leerlingen, beschikt over kennis van de invloed van diversiteit in de leerlingpopulatie en weet hiermee om te gaan. De IB’er zet de juiste methoden en technieken voor onderzoek in, analyseert de uitkomsten, adviseert over mogelijkheden om het onderwijsaanbod, zorgaanbod en leerkrachtgedrag te verbeteren en draagt deze bevindingen goed over. Daarnaast ondersteunt en begeleidt de ib’er leerkrachten bij het doen van onderzoek en het vertalen van de uitkomsten naar concrete acties.

Beheersmatig competent
De IB’er ordent en ziet toe op de verwerking van gegevens over de leeropbrengsten op leerling-, groeps- en schoolniveau.
De IB’er gebruikt zowel papieren als digitale administratiesystemen en zorgt binnen de school voor toegankelijkheid van de informatie en door middel van protocollen voor een juist gebruik hiervan.

Organisatorisch competent
De IB’er overziet het gehele lesaanbod binnen de school, de doorlopende leerlijnen en de te behalen doelen.
De IB’er zorgt voor een duidelijke structuur en afspraken om binnen de school de onderwijs-behoeften van leerlingen volledig en tijdig in beeld te krijgen. Hiertoe bewaakt de ib’er de voortgang van de toetsingen en de uitvoering van de handelings- en groepsplannen. Bij de leerkrachten stimuleert hij goed klassenmanagement en een efficiënte inzet van de onderwijstijd. Daarnaast zorgt de IB’er voor een goede uitvoering en afstemming tussen projecten gericht op de kwaliteit van het onderwijs- en zorgaanbod binnen de school.

Innovatief competent
De IB’er past waar nodig veranderingen toe binnen de school om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Hiervoor houdt de ib’er zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen in en buiten het onderwijs. Hij heeft hierbij oog voor de behoeften van de leerlingpopulatie en sluit hier nauw op aan.
De IB’er treedt op als adviseur/sparringspartner van de directeur en adviseert over het selecteren en uitvoeren van projecten. Hij heeft hierbij oog voor de draagkracht en het ontwikkelpad van de school.

Competent in het samenwerken met externen
De IB’er kent de sociale kaart van de school, onderhoudt en bouwt een netwerk op met externe partners die ondersteunen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en coördineert de samenwerking met deze partijen. Als zorgmakelaar zorgt hij hierbij voor een heldere afbakening van taken en rollen.
De IB’er ziet toe op het onderhouden van een goede relatie met ouders/verzorgers en ondersteunt teamleden hierbij.

Competent in reflectie en ontwikkeling
De IB’er laat een professionele beroepshouding zien en bevordert dat ook bij teamleden.
De IB’er staat open voor feedback, evalueert het eigen functioneren en het handelen van anderen. De IB’er stelt zich op de hoogte van relevante onderwijsontwikkelingen en past het eigen handelen indien gewenst aan.

Deelnemers aan de post-hbo-opleiding Intern begeleider beschikken over een initiële, respectievelijk post-initiële opleiding op het gebied van hoger onderwijs hbo/wo in de educatieve sector.
De deelnemers zijn daarnaast onderwijsprofessionals in het onderwijs die gemotiveerd zijn om hun professionele ontwikkeling verder te verdiepen en te verbreden in relatie met de ontwikkeling van de onderwijsinstelling waarin zij werkzaam zijn.
De competenties die de deelnemer binnen de opleiding verder ontwikkelt zijn in beginsel aanwezig en de deelnemer geeft er blijk van deze verder te willen ontwikkelen.
De opleiding is gericht op het ontwikkelen van competenties, voornamelijk door het uitvoeren van opdrachten in de professionele context. Bij deelname moet de deelnemer in staat zijn of worden gesteld tot het verrichten van die opdrachten en bovendien instemming hebben van de schooldirectie/het bestuur met de inhoud van de opleiding.

De post-hbo-opleiding Intern begeleider is sinds maart 2013 geregistreerd bij Centrum Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen in aanmerking voor het predicaat 'Registeropleiding' en worden opgenomen in het register

Bij het succesvol afsluiten van de opleiding ontvang je een officieel erkend diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO). Tevens word je ingeschreven in het Abituriëntenregister bij SPHBO. Je mag je dan in Nederland en in Europa gekwalificeerd Intern Begeleider noemen.

De post-hbo-opleiding Intern begeleider bestaat uit 10 opleidingsdagen verspreid over 14 maanden. De studiebelasting blijft beheersbaar doordat de opdrachten aansluiten bij de onderwijspraktijk, waarmee je direct effect hebt op de zorgstructuur in jouw school.

Naast de opleidingsdagen werk je aan praktijkgerichte opdrachten in afstemming met je werkplek. Het is hierbij belangrijk dat je de ruimte krijgt om aan opdrachten te kunnen werken. Het is aan te bevelen om op je werkplek te worden gecoacht door een ervaren IB'er.

Tijdsinvestering
Contacturen: 75 uur
Totale studiebelasting: 240 uur