Programma Taalcoördinator in het vo en mbo

Tijdens de opleiding wordt gewerkt aan het schrijven van een taalbeleidsplan. Er is aandacht voor de verschillende fasen van taalbeleid, namelijk het vaststellen van de visie en ambities rond taalonderwijs, het inventariseren van de huidige situatie en het bepalen van prioriteiten voor de toekomst.

Achtergrond

Indien een school de leerprestaties van leerlingen op de basisvaardigheden taal/lezen wil verbeteren, is het aanstellen van een taalcoördinator van wezenlijk belang. Het opstellen van een taalbeleidsplan, het verbeteren van de didactische vaardigheden ten aanzien van taalgericht vakonderwijs van alle docenten, het afnemen van taaltoetsen en het kiezen van (extra) methodes behoren tot de verantwoordelijkheden van een taalcoördinator. Het is essentieel dat iemand binnen de school de kennis en vaardigheden ontwikkelt, nodig voor een verantwoord taalbeleid en de implementatie van dat beleid.

Opzet

Taalbeleid is de rode draad door de opleiding en is het middel om te bouwen aan taalkwaliteit op school. Naast het opstellen van een taalbeleidsplan komen het concretiseren van beleid naar didactische handreikingen voor docenten en het opzetten en uitvoeren van toetsbeleid aan bod. Interactieve presentaties en opdrachten zorgen voor concrete handreikingen. Door persoonlijke intakes wordt ook invulling gegeven aan individuele en schoolspecifieke behoeften.

Voorafgaand aan de opleiding wordt met iedere cursist een intake gehouden waarbij ingegaan wordt op de eigen schoolsituatie en persoonlijke leerdoelen. De bijeenkomsten hebben een interactief karakter. Afwisselende werkvormen en ook ruimte voor discussie zorgen voor een coöperatieve sfeer. Naast de tien bijeenkomsten biedt de opleiding ook twee individuele consulten en huiswerkopdrachten.

Na de tien bijeenkomsten wordt een NHL Stenden / ECNO certificaat Taalcoördinator vo en mbo uitgereikt, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden: aanwezigheid bij de bijeenkomsten, uitvoeren van de huiswerkopdrachten en de presentatie van een onderdeel van het eigen taalbeleidsplan. 

De totale studiebelasting is 200 uur.