Opfriskursus Foech Frysk foar it basisûnderwiis

Hast wol it Foech Frysk, mar dat hast al in skoft lyn helle, dan kinst yn de opfriskursus dyn eigen mûnlinge en skriftlike feardichheden byspikerje en dy op ‘e hichte bringe fan de nijste ûntwikkelingen oer meartalich ûnderwiis en de nijste berneboeken en learmiddels. De kursus bestiet út fjouwer byienkomsten fan twa oeren.

 It Foech Frysk is it offisjele diploma om Frysk jaan te kinnen yn it basisûnderwiis.

Studieduur

4 byienkomsten

Contacttijd

8 oeren

Locatie

Leeuwarden