Schoolleiders waarderen schoolleiders

Iets voor jou?

  • Je bent geregistreerd in het Schoolleidersregister PO.
  • Je wilt je laten herregistreren op basis van reeds opgedane kennis en ervaringen en je wilt in gesprek met andere schoolleiders over hun ontwikkeling.
Schoolleiders zijn constant in ontwikkeling. Dit doen zij niet alleen voor zichzelf, dit doen zij ook voor anderen. Schoolleiders hebben een sleutelpositie op een school om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Samen met het team dienen zij in staat te zijn zichzelf en elkaar te ontwikkelen, zodat de leerlingen op hun school het meest optimale onderwijsaanbod krijgen.

Schoolleiders uit het primair onderwijs dienen geregistreerd te zijn in het Schoolleidersregister PO. De Schoolleidersopleiding van NHL Stenden Hogeschool verzorgt zowel formeel als informeel leren waarmee de schoolleider zich kan herregistreren. Het totale aanbod is geschikt voor zowel het primair als voortgezet onderwijs.

Doelgroep

Je bent geregistreerd in het Schoolleidersregister PO en bent in je dagelijkse werk constant in ontwikkeling. Je wilt je laten herregistreren op basis van reeds opgedane kennis en ervaringen en je wilt in gesprek met andere schoolleiders over hun ontwikkeling. Hierbij vind je het een meerwaarde elkaar te valideren.

Werkvorm

Een schoolleider die achteraf herregistratiewaarde wil laten toekennen aan zijn of haar professionele ontwikkeling meldt zich hier voor aan bij een professioneel beoordelaar die gecertificeerd is voor de methode ‘Schoolleiders waarderen schoolleiders’.
De schoolleider reflecteert aan de hand van enkele vragen zijn of haar ontwikkeling op één of meer van de nieuwe professionaliseringsthema’s. Aan de hand van deze voorbereiding wordt een voorlopige herregistratiewaarde op basis van de inhoud vastgesteld. Drie schoolleiders die de reflecties van beide andere schoolleiders hebben gelezen, voeren onder begeleiding van een procesbegeleider een waarderingsgesprek. Na afloop van het gesprek schrijft iedere schoolleider een eindreflectie over beide andere schoolleiders. In deze eindreflectie beschrijven de schoolleiders de ontwikkeling van de andere schoolleiders en onderbouwen de ontwikkeling die ze bij de andere schoolleiders hebben waargenomen. Deze onderbouwing wordt op navolgbaarheid bekeken waarna de definitieve herregistratiewaarde wordt vastgesteld. Deze waarde kan tussen de 0 en 100% liggen.

Certificaat

Wanneer je het traject voldoende hebt afgerond, ontvang je van het Schoolleidersregister PO het certificaat.

Resultaat

Na afloop van het traject wordt de herregistratiewaarde van je ontwikkeling vastgesteld.

Locatie

In overleg - Groningen - Leeuwarden