Het ECNO en passend onderwijs

Passend onderwijs is bedoeld om iedere leerling in zijn omgeving onderwijs te bieden dat bij hem past. De zorgplicht verplicht scholen samen met andere scholen binnen het samenwerkingsverband maatwerk voor leerlingen te creëren. Het ECNO biedt ondersteuning bij dit proces, van bestuurlijk niveau tot en met het concrete handelen van de docent in de klas.

MRV-scan

Het ECNO heeft een uniek instrument ontwikkeld dat scholen inzicht geeft in de besteding van de inzet van de zorgmiddelen, maar ook de relatie legt met het rendement en de visie van de school op de inzet van (extra) ondersteuning van leerlingen. De MRV-scan faciliteert de interne dialoog over de visie op extra begeleiding, biedt heldere informatie voor horizontale en verticale verantwoording en geeft je de mogelijkheid om met kerncijfers de dialoog met jouw team over schoolontwikkeling te voeren.

De docent maakt het verschil

Naast de organisatorische veranderingen op bestuurlijk niveau, vraagt passend onderwijs aandacht voor het handelen van de docent in de klas. De begeleiding van de leerlingen vindt voornamelijk in de klas plaats. Wat is het effect van het professioneel handelen van de docent op de leerresultaten en het gedrag van de leerlingen in de klas? Hoe ondersteun je elkaar binnen het team, hoe versterk je het gezamenlijk handelen en wat is de rol van de schoolleiding? Het ECNO biedt docenten, teams, scholen en externe ketenpartners ondersteuning bij het versterken van de professionaliteit van de leraar in de dagelijkse praktijk.

Aanbod ECNO passend onderwijs

Het ECNO biedt verschillende trajecten aan op het gebied van passend onderwijs, zowel voor het primair en voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs.

Leergang Passend onderwijs door de deur van de klas

Na de leergang heb je inzicht in je eigen handelen en de effecten daarvan op de leerling. Je hebt je handelingsrepertoire uitgebreid, zodat je op adequate wijze kan omgaan met de verschillen tussen leerlingen in de klas. De leergang duurt 2,5 jaar en bestaat uit vijf modules. Meer over deze leergang.

Cursus Omgaan met (lastig) gedrag

Wat is het effect van het professioneel handelen van de docent op leerlingen in de klas? Hoe bewust zijn we hiervan? Tijdens de cursus Omgaan met (lastig) gedrag leer je hier meer over. De cursus duurt vier maanden en bestaat uit vijf bijeenkomsten. Meer over deze cursus.

Cursus Omgaan met verschillen

In de cursus leer je verschillen herkennen tussen leerlingen en hoe je hier mee om kunt gaan. Ook weet je wat het effect van jouw professioneel handelen is. De cursus duurt vier maanden en bestaat uit vijf bijeenkomsten. Meer over deze cursus.

Cursus Denken in leerlingperspectieven

Wat kun jij in jouw lessen doen om de doelen van leerlingen en de rest van de klas te realiseren? In deze cursus krijg je daar een goed beeld van. Aan het einde van de cursus heb je met de klas een plan uitgevoerd, bijgesteld en geëvalueerd. De cursus duurt vier maanden en bestaat uit vijf bijeenkomsten. Meer over deze cursus.

Cursus Leidinggeven aan passend onderwijs primair onderwijs

Tijdens de cursus ontwikkel je competenties op het gebied van strategisch, bewust, coherent en onderwijskundig leiderschap. Na de cursus ben je in staat om met jouw team maximale leeropbrengsten te realiseren voor alle leerlingen. De cursus duurt zes maanden en bestaat uit vijf seminars. Meer over deze cursus.

Cursus Opbrengstgericht passend onderwijs

Opbrengstgericht werken, passend onderwijs, handelingsgericht werken… En dat allemaal tegelijk invoeren in jouw school? Het kan! In deze speciale masterclasses krijg je onder leiding van ervaren trainers inzicht in hoe alle recente ontwikkelingen met elkaar zijn verbonden. De cursus duurt 4 dagen en bestaat uit vier masterclasses. Meer over deze cursus.

Ondersteuningsprofiel passend onderwijs

Elke school moet straks over een ondersteuningsprofiel beschikken. Het ondersteuningsprofiel beschrijft de basisondersteuning en de extra ondersteuning die een individuele school biedt, eventueel in samenwerking met andere (keten)partners. Het ECNO helpt je bij het opstellen van een ondersteuningsprofiel. Onze aanpak staat garant voor een door het team gedragen school-ondersteuningsprofiel (maatwerk). Dit traject wordt incompany verzorgd. Meer over dit incompany traject.

MRV-scan

De methode van het ECNO geeft scholen niet alleen inzicht in de besteding van de middelen, maar legt tevens een relatie met het rendement en de visie die de school heeft op (extra) ondersteuning van leerlingen. Bovendien is het mogelijk kengetallen te ontwikkelen om het beleid over een lagere termijn te toetsen. Meer over dit incompany traject.